UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

تیر 97 - راه اندازی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮداد دارایی ها در غرب و آسیای مرکزی توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

تیر 97 - راه اندازی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮداد دارایی ها در غرب و آسیای مرکزی توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از طریق برنامه منطقه­ای خود برای افغانستان و کشورهای همسایه  پاسخی منطقه ای در غرب و آسیای مرکزی به مشکل جهانی پول شویی و کلیه جرایم مرتبط با آن را، با حمایت از ایجاد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻦ­ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮداد دارایی ها در منطقه در دستور کار خود قرار داده است. این ابزار قدرتمند، شناسایی و بازیابی مؤثر اموال حاصل از جرائم را از طریق رویـکردی مشـارکتی برای اقدامـات گسترده تر و هماهنگ تر در برابر این بحران جهانی میسر می سازد.

پس از برگزاری دو نشست متخصصین که در آن 8 حوزه قضایی نیاز به ایجاد یک ﺷﺒﮑﻪ­ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮداد دارایی ها در غرب و آسیای مرکزی و همچنین عملکرد و ساختار آن را مورد بررسی قرار دادند، سومین جلسه در همین راستا تحت عنوان "جلسه کمیته تدوین" در تاریخ  14-13 تیر 1397(5 – 4 ژوئیه 2018) در عشق آباد، ترکمنستان برگزار گردید.

جلسه کمیته تدوین دومین فاز از روند ایجاد ﺷﺒﮑﻪ­ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮداد دارایی ها در غرب و آسیای مرکزی است. این جلسه با هدف تدوین پیش نویس سندی جامع درخصوص عملکرد و عضویت در شبکه براساس نتایج حاصل از جلسات متخصصین منعقد در جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری قزاقستان به ترتیب در سال های 2017 و 2018 تشکیل گردید.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران مشارکت فعال کارشناس ارشد دادستانی کل کشور جمهوری اسلامی ایران را در این اجلاس تسهیل نمود. سایر شرکت کنندگان از 5 حوزه قضایی از قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان و ترکمنستان در این اجلاس حضور داشتند. در این اجلاس دو روزه، متخصصین ﺗﺪوﯾﻦ و تصویب ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ که سند تأسیس این شبکه می باشد را نهایی نمودند.

همچنین، شرکت کنندگان عنوان رسمی (ARIN-WCA) را به عنوان نام این شبکه، قوانین مربوط به ریاست چرخشی شبکه، عضویت، تناوب جلسات عمومی سالانه و جلسات راهبردی و نیز تعیین دادستانی کل کشور ازبکستان به عنوان دبیرخانه این شبکه را مورد تصویب قرار دادند.

دفتر منطقه ای مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به تلاش در جهت پشتیبانی از این شبکه در سال های آینده و تا خود-پایداری آن و نیز ارائه حمایت های فنی به ریاست و دبیرخانه شبکه متعهد شد.

 

Last modified onWednesday, 01 August 2018 11:36
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time