UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

بهمن 97 - ﻓﺮاﺧﻮان ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوري ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻋﻠﻢ داده، ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و راهﺣﻞﻫﺎي ﻓﻦ آوراﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ

یوﻧﯿﺴﻒ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺬري ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 100,000 دﻻر در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﻧﻮﭘﺎي ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﻮر و ﺳﻮد ده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ. 

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ داراي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮري دارد (از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان)، ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ داده ﺑﺎز دارﯾﺪ (و ﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ داده ﺑﺎز ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﯿﺪ) ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪهاي در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوري ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دﻓﺘﺮ ﻧﻮآوري ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوري ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﺳﺎل 2016 ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﻨﺪوق ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ارزش 17,9 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺸــﮑﯿﻞ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺻــﻨﺪوق ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺬري در ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﻧﻮﭘﺎي ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﻮر و ﺳﻮد ده، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻦ 100-50 ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣ ﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺎ 72 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوري ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺎﻻﻧﻪ 30 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﻧﻮﭘﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 28 ﻓﻮرﯾﻪ 2019 (9 اﺳﻔﻨﺪ 1397) ﻣﯽﺷﻮد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به زبان فارسی اینجا کلیک بفرمایید.  

 

Read more...

دی 97 - ایران برنامه شهرهای دوستدار کودک را توسعه می‌دهد

«برای اولین بار در تاریخ، اکثر جمعیت کره خاکی در مراکز شهری زندگی می‌کنند. از 4 میلیارد جمعیت فعلی کره زمین، تقریبا یک سوم شهرنشینان را کودکان تشکیل می‌دهند. تخمین زده می‌شود که تا سال 2050، تقریبا 70 درصد از کودکان جهان ساکن مناطق شهری خواهند بود.» اینها بخشی از سخنان آغازین دکتر ویل پارکس، نماینده یونیسف در ایران، در اولین کنفرانس ملی شهرهای دوستدار کودک بود، که از بیست‌و‌ششم تا بیست‌و‌هفتم دی ماه و با همکاری وزارت کشور، شهرداری اصفهان و یونیسف ایران در شهر اصفهان برگزار شد.

دکتر پارکس در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اگر ما رویکردمان را در قبال شهری‌سازی تغییر ندهیم، بسیاری از این کودکان در مناطق کم برخوردار شهری زندگی خواهند کرد، و به دلیل عدم استفاده از توان بالقوه آنها، روند توسعه ملی تضعیف خواهد شد.»

در حدود 120 مقام و سیاستگذار شامل کارشناسان شهرداری، رهبران حوزه کسب‌و‌کار، اعضای اتاق‌های بازرگانی و نیز سازمان‌های غیر دولتی از 31 استان کشور در اولین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک با عنوان «قلب شهر برای کودکان می‌تپد» شرکت کردند.

سخنرانان کنفرانس شامل کارشناسان بین‌المللی و ملی در حوزه شهرهای دوستدار کودک بودند. خانم لوئیس تیوانت، مشاور شهرهای دوستدار کودک از بخش جذب منابع و مشارکت‌های یونیسف، دکتر سباستین سدمایر، ازکمیته ملی یونیسف در آلمان، و دکتر ولفگانگ دیتز، شهردار ویل ام راین آلمان از جمله میهمانان و سخنرانان این کنفرانس بودند.

شهرها: فرصتی برای کودکان

نماینده یونیسف ایران در ادامه سخنانش ضمن تأکید بر اینکه شهرها می‌توانند -برای مشکلات پیش روی کودکان ارانه کننده راه حل باشند تا ایجاد کننده مشکل، گفت: « شهرها، کوچک و بزرگ، قوی‌ترین منابع رشد، نوآوری، تنوع و ارتباط هستند و می‌توانند فرصت‌های بزرگی برای زندگی، یادگیری و رشد کودکان فراهم آورند.»

این کنفرانس در پی درخواست وزارت کشور از یونیسف برای همکاری در ایجاد شبکه شهرهای دوستدار کودک در سراسر کشور متعاقب فعالیت های دوستدار کودک شهرداری‌های بم، ساری، اصفهان و تهران، برگزار شد.

10Feb2019 UNICEF2

شنیدن صدای کودکان،  ملزومات شهر دوستدار کودک

کودکان در برگزاری کنفرانس شهر دوستدار کودک در اصفهان نقش پررنگی داشتند. گروهی از کودکان به عنوان تیم‌های رسانه‌ای جوان، این رویداد را از طریق خبرنویسی، عکاسی و مصاحبه با شرکت‌کنندگان و سخنرانان تحت پوشش خبری قرار دادند. همچنین قطعاتی هنری و فرهنگی شامل سرود و موسیقی با تأکید بر موضوع این کنفرانس، توسط جمعی از کودکان اجراء شد.

سما اسماعیلی، دانش آموز 12 ساله اصفهانی، درباره شهرهای دوستدار کودک می‌گوید: «به نظر من کودک باید در اولویت برنامه های -شهر دوستدار کودک قرار داشته باشد شهری که بچه‌ها در خیابان احساس کنند با بزرگسالان همتراز هستند، به هیج وجه احساس تبعیض نکند و بتواند به آسانی و با امنیت بازی کند. به نظر من باید نظرات کودکان درباره آنچه که دوست دارند، پرسیده شود.»

خانم لوئیس تیوانت شهر دوستدار کودک را شهر یا اجتماعی تعریف می‌کند که متعهد به اجرای کنوانسیون حقوق کودک در سطح محلی است. خانم تیوانت گفت: «شهر دوستدار کودک، شهر یا اجتماعی است که آراء و نظرات کودکان را می‌شنود و اولویت‌ها و نیازهای آنها را در فرآیند تصمیم‌گیری‌های محلی که می تواند بر زندگی کودکان تأثیر گذارد، مد نظر قرار می‌دهد.»

دکتر ولفگانگ دیتز، شهردار یکی از شهرهای دوستدار کودک در آلمان و همچنین یکی از مربیان کارگاه‌های برگزار شده در این کنفرانس، ضمن تأکید بر اهمیت جمع‌آوری اطلاعات از عموم مردم به ویژه کودکان به عنوان یکی از گام‌های اولیه اجرای برنامه شهر دوستدار کودک گفت: «ما از طریق گفتگو با مدارس و مراکز نوجوانان ، این اطلاعات را جمع‌آوری کردیم. البته، ابزار ارتباطات تغییر یافته‌اند و این شما هستید که باید درباره چگونگی انجام کار تصمیم بگیرید.»

دکتر دیتز در این کنفرانس، تجربه طولانی خود و درس آموخته‌هایش را در اختیار همتایان ایرانی و دیگر دست‌اندرکاران قرار داد.

اصفهان، در مسیر دستیابی به عنوان اولین شهر دوستدار کودک در ایران

دکتر قدرتالله نوروزی، شهردار اصفهان، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست در اصفهان وعده داد که این شهر تمام توان خود برای -احقاق حقوق کودکان را بکار خواهد گرفت. ایشان در ادامه افزود: «این برنامه در واقع، سرمایه‌گذاری است که برای تحقق  توسعه پایدار در آینده انجام می شود»

دکتر سید رمضان شجاعی کیاسری، معاون امور بین‌الملل وزارت کشور، نیز با تأکید بر اهمیت تبدیل شهرهای ایران به مراکز دوستدار کودک، خلاق و هوشمند گفت: «ما باید از طریق خلق فضاهای ضروری، پارک‌ها، حمل‌و‌نقل ایمن، بازی‌های خلاقانه و نیز موزه و کتابخانه‌های کودکان، فضای امنی را برای آنها پدید آوریم.»

برنامه شهرهای دوستدار کودک در ایران، به مانند کشورهای دیگر، شهرداری‌ها و دیگر دست‌اندرکاران را تشویق می‌کند که توجه بیشتری به برآورده ساختن نیازهای شهروندان کودک معطوف کرده و از مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌های محلی -اطمینان حاصل کند.

برنامه شهرهای دوستدار کودک یونیسف بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، از تلاش های شهرداری ها در احقاق حقوق کودکان در سطوح محلی حمایت می کند.

Read more...

17 Jan 2019 - The Islamic Republic of Iran expands the Child-Friendly Cities Initiative (CFCI)

  • Published in Other

“For the first time in history, the majority of the global population lives in urban centres. Of the 4 billion urban dwellers today, nearly a third of them are children. And it is estimated that by 2050, almost 70 per cent of the world’s children will live in urban areas,” these were some of the remarks made by Dr. Will Parks, UNICEF Iran Representative addressing Iran’s first National Conference on Child-Friendly Cities, organized jointly by the Ministry of Interior, Isfahan Municipality, and UNICEF Iran, in the city of Isfahan on 16 and 17 January 2019.

Dr. Parks continued: “Unless we improve our approach to urbanization, many of these children will reside in disadvantaged urban settings where their young potentialities will be diminished and as a result, national development will be weakened.”

An estimated 120 officials and decision-makers including municipal teams, business leaders, chambers of commerce and non-governmental organizations from 31 provinces of Iran attended this first national conference entitled “Children at the Heart of the City.”

Presenters at conference included international and national experts on Child-Friendly Cities with the presence of Ms. Louise Thivant, Child Friendly Cities Advisor, from UNICEF’s Fundraising and Partnership Division, Dr. Sebastian Sedlmayr from the German Committee for UNICEF and Dr. Wolfgang Dietz, Lord Mayor, city of Weil-am-Rhein.

Cities: Opportunity for children

UNICEF Iran’s Representative in his speech emphasized that cities can be the sources of solutions to, rather than the causes of, the problems urban children face: “…cities, small and large, are among the world’s strongest sources of growth and innovation, diversity and connectivity and can potentially provide great opportunities for children to live, learn and thrive.”

The conference was organized in line with a request to UNICEF from Iran’s Ministry of Interior to help create the Iranian Child-Friendly Cities Network across the country, building upon efforts made by several Municipalities such as Bam, Sari, Isfahan, and Tehran.

10Feb2019 UNICEF2

Children’s Voice, a Main Component of a Child Friendly City

Children were included in the execution of the Child Friendly City conference in Isfahan. A group of children acted as young media teams and covered the event through news writing, photography and interviewing the participants and speakers. A number of art and cultural pieces, including songs and music, emphasizing the conference theme were also presented and performed by children during the conference.

Sama Esmaili, a 12 year-old student from Isfahan said: “In my opinion a Child-Friendly City is one which prioritizes children. It is a city where a child, walking on the street, feels equal to adults, never feels discriminated against, and easily and safely plays. I believe the opinions of children about what they like should be asked.”

Ms Louise Thivant defined a Child-Friendly City as a city or community that is committed to implementing the Convention on the Rights of the Child at the local level. “At the core,” she added: “it is a city or community which is committed to giving children a voice and considering their priorities and needs in local decision-making processes that affect their lives.”

Dr. Wolfgang Dietz, the mayor of a child-friendly city in Germany and one of the instructors in the conference, also highlighted the importance of collecting information from the public, especially children, as one of the primary steps in implementing the CFCI: “We had conversations in schools and in our youth centers to collect this information. Of course, the means of communication has changed, and you should decide on how to do it.”

During the Conference, Dr. Dietz shared his years long years of experiences and lessons learnt with his Iranian counterparts and other stakeholders.

Isfahan, on its way to receiving recognition as Iran’s first Child-Friendly City

In his opening remarks at the Conference, Dr. Ghodratollah Noroozi, Mayor of Isfahan, expressed his satisfaction with holding this conference in Isfahan and pledged that the city will do its best to observe children’s rights. “This is an investment towards sustainable development in the future,” he added.

Also, Dr. Seyed Ramezan Shojaee Kiasari, Deputy Minister of Interior for International Affairs, highlighted the importance of Iranian cities developing into child-friendly, smart and creative centers across the country: “We should provide children with a safe haven through creating vital spaces, children's parks, secure transportation, creative games, and also children's museums and libraries.”

The Child-Friendly Cities Initiative in Iran, as elsewhere, encourages local governments and other stakeholders to pay greater attention to meeting the needs of their youngest citizens, and ensuring the latter’s participation in local decision making.

UNICEF’s global Child-Friendly Cities Initiative supports municipal governments in realizing the rights of children at the local level using the UN Convention on the Rights of the Child as its foundation.

Read more...

دی 97 - امضای تفاهم نامه همکاری میان یونیسف ایران و پارک فن آوری پردیس

یک برنامه همکاری پر بار میان پارک فن آوری پردیس و دفتر یونیسف ایران، توسط جناب آقای صفاری نیا، مدیر کل پارک فن آوری پردیس و آقای دکتر پارکس، نماینده یونیسف در ایران به امضا رسید. این برنامه همکاری، قسمتی از برنامه ی کلان همکاری با معاونت علمی فن آوری دفتر ریاست جمهوری است که موضوع اصلی آن بر برنامه ی نوآوری برای کودکان تمرکز دارد. قرار است اواخر امسال رسما آغاز به کار نماید.  

پارک فن آوری پردیس، به عنوان زیر مجموعه معاونت علمی فن آوری ریاست جمهوری فعالیت می کند و یکی از پارک های فن آوری پیشگام در جمهوری اسلامی ایران است که با تشویق و حمایت از شرکت هایی با تکنولوژی پیشرفته، توانایی آنها را در رقابت با بازار بین المللی جهانی افزایش می دهد.

Read more...

8 Jan 2019 - UNICEF Iran and Pardis Technology Park sign MoU

  • Published in Other

Another exciting new partnership was officially launched today between Pardis Technology Park (PTP) and UNICEF Iran. The MoU was signed by Mr Safarinia, President of PTP, and Dr Parks, UNICEF Iran Representative. The partnership is a key element of the Innovations for Children in Iran Initiative to be formally launched later this year, and is part of the overall collaboration between the Vice Presidency for Science and Technology and UNICEF Iran.

Pardis Technology Park, which is run under the auspices of the Vice-Presidency for Science and Technology is the most pioneering technology park in the Islamic Republic of Iran which aims to encourage and support hi-tech companies to increase their ability to compete in the international world market.

Read more...

آذر 97 - همکاری کارگزای های ملل متحد به منظور پیشگیری و درمان مصرف مواد مخدر در میان کودکان

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، صندوق کودکان سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهداشت جهانی در جمهوری اسلامی ایران، تفاهم نامه بین سازمانی مشترکی را برای تدوین یک پروژه مشترک به منظور پیشگیری و درمان مصرف مواد مخدر در میان کودکان و خانواده هایشان به امضا می رسانند.

این رویداد در تاریخ 12 آذر 2018 (3 دسامبر 2018) در مرکز بین المللی همایش های برج میلاد در تهران، در حاشیه نشست سالانه عالی چارچوب همکاری های توسعه ای سازمان ملل متحد و با حمایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. رؤسای دفاتر مختلف سازمان ملل متحد و نمایندگانی از همتایان کشوری ذیربط در این رویداد شرکت کردند.

چارچوب همکاری های توسعه ای سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران (2021-2017) بستر مناسبی را برای اجرای برنامه ها و پروژه های مشترک فراهم می کند. در حال حاضر دفاتر سازمان ملل متحد در ایران تحت رکن چهارم این چارچوب با عنوان "کنترل مواد مخدر" پیرامون پیشگیری و درمان مواد مخدر با هم همکاری می کنند.

هدف اصلی از این تفاهم نامه بین سازمانی، ایجاد چارچوبی برای تقویت همکاری میان این سه دفتر سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری و درمان مصرف مواد مخدر میان کودکان و خانواده هایشان است. همکاری مشترک میان این سه دفتر ملل متحد از ماهیت بشردوستانه برخوردار است و به همتایان کشوری در حمایت از گروه های آسیب پذیر در ایران کمک می کند.

در قالب این چارچوب، این سه دفتر ملل متحد می بایست فعالیت ها، پروژه ها و برنامه های ویژه ای را تعریف کنند و برای جذب منابع مالی آنها اقدام لازم را انجام دهند. این فعالیت ها می بایست با روحیه همکاری و تعهد مشترک اجرا شوند تا بتوانند همکاری میان این سه دفتر سازمان ملل متحد تحت رکن چهارم چارچوب همکاری های توسعه ای سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران (2021-2017)، "کنترل مواد مخدر" را گسترش دهند.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time